Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Algemeenheden:

 1. Van elke klant wordt geacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling de verkoopsvoorwaarden die hierna worden uiteengezet, kent en aanvaardt.
 2. Wij zullen al het mogelijke doen om de bestelde goederen zo snel mogelijk te leveren. Omstandigheden zoals staking, brand, overstroming en soortgelijke worden beschouwd als overmacht indien ze er oorzaak toe zijn dat de levering vertraagd of onmogelijk wordt. Wij zijn niet verplicht het niet te voorziene karakter en de heerkracht van de omstandigheid en de daarmee gepaard gaande onuitvoerbaarheid van het contract aan te tonen. Indien de omstandigheden de uitvoering van de bestelling in het gedrang zouden kunnen brengen, behouden wij het recht de verkoop ongedaan te maken, zonder enige verbintenis van onzentwege.

 

Prijzen:

 1. Alleen de door  RSCMshop gepubliceerde en verdeelde prijslijsten zijn geldig.
 2. Onze prijslijsten zijn geldig vanaf de datum van publicatie. Onvoorziene verhogingen van de fabricatiekosten of ongunstige wisselkoersen zouden er ons toe kunnen verplichten sommige prijzen voor datum te wijzigen.
 3. Bij het opstellen van de bestelbon zal de koper zich niet kunnen beroepen op schrijf- of rekenfouten in de aantallen, eenheidsprijs of het totaalbedrag zijn rechtsgeldig.
 4. In geval van prijsverschil geld enkel de laatst verschenen prijslijst of de door ons opgemaakte offerte.
 5. Al de prijzen in de webshop zijn inclusief BTW maar exclusief transport en verzendingskosten of anders vermeld.

 

Levering:

 1. Voor alle zendingen en of facturen met een bedrag kleiner dan € 40,00 inclusief btw is een transportkost van € 6/doos-verpakking.
 1. Alle zendingen worden EX-work ons magazijn Kampenhout uitgevoerd.
 2. RSCMshop kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor:
  1.  verwikkelingen en kosten veroorzaakt door afwezigheid en/of verhuizing van de klant.                                                                 
  2.  ongeval of schade veroorzaakt aan of door de bestelde materialen tijdens het transport.
  3. De leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot het opzeggen van de verkoop, noch tot schadevergoeding ten voordele van de koper.

 

Betalingsvoorwaarden:

 1. Alle goederen blijven eigendom van RSCMshop tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is.
 2. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op rekening BE86001807580650 van Varitech bvba.
 3. Wij houden ons het recht voor de goederen gedeeltelijk en/of in delen te leveren.
 4. Alle bankkosten en transferkosten zijn ten laste van de aankoper. Hij dient hiermee rekening te houden bij zijn betalingen. Betalingen dienen te gebeuren in EUR.

 

Annulering:

 1. Verbreking van het contract om welke reden dan ook is enkel mogelijk mits akkoord van de verkoper en mits betaling van een schadevergoeding door de koper ten bedrage van 30 % van de totale aankoopsom, administratie- en verzendingskosten niet inbegrepen en volgens de wet voorgeschreven.

 

Terugname van goederen:

 1. Onze artikelen worden in geen enkel geval teruggenomen. Uitzonderingen op deze regel zijn artikelen die een duidelijke fabricatiefout vertonen en dit enkel mits formeel voorafgaand akkoord van de verkoper.
 2. De verkoper aanvaardt geen teruggestuurde goederen, nog de bijhorende kosten, zonder schriftelijk akkoord.

 

Garantie:

 1. Op elke fabrieksfout of voortijdige slijtage, is de normale garantie van toepassing aangegeven in verkoopsvoorwaarden van onze leveranciers en of in onze offerte .

 

Klachten:

 1. Om in ontvangst genomen te worden moet elke klacht ons worden toegestuurd per aangetekend schrijven, binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, zo niet wordt de koper geacht de levering te aanvaarden.
 2. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de vervanging of herstelling van de defecte onderdelen, of materialen op voorwaarde dat onze verantwoordelijkheid kan worden aangetoond.
 3. Alle voor herstelling of vervanging gemaakte transport en administratiekosten zijn voor rekening van de klant.

 

Geschillen:

 1. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zijn wij gemachtigd alle leveringen op te schorten en, indien wij dit wensen, alle overeenkomsten met de koper die niet of te laat betaalt, van rechtswege te verbreken. Het eventuele voorschot blijft onze eigendom zonder dat wij enige andere formaliteit moeten vervullen dan de koper per aangetekend schrijven te verwittigen van deze schikking.
 1. De onmiddellijke invorderbaarheid van alle nog verschuldigde bedragen.
 2. Betaling van een schadevergoeding ten bedrage van 15% van de resterende verschuldigde sommen.
 3. Betaling van een intrest van 4% per maand op de nog verschuldigde bedragen zonder dat een aanmaning vereist is.
 4. Bij geschil is enkel de Rechtbank van Mechelen bevoegd.

 

Opgemaakt te Hever-Schiplaken, 1 April 2022

 

RSCMshop.be

Zevenbunderweg 44 – 3191 Hever-Schiplaken

HRM: 66139